Privacyverklaring

Privacy Policy


TotaalPromo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TotaalPromo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als TotaalPromo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door TotaalPromo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Administratieve doeleinden;
 • - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TotaalPromo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Naam;
 • - Adresgegevens;
 • - Telefoonnummer;
 • - Faxnummer;
 • - E-mailadres;
 • - Website;
 • - Geslacht;
 • - Social media gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door TotaalPromo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financi le administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door TotaalPromo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TotaalPromo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Naam;
 • - E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TotaalPromo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of ge nteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of ge nteresseerde worden door TotaalPromo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TotaalPromo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Naam;
 • - Adresgegevens;
 • - Telefoonnummer;
 • - E-mailadres;
 • - Website;
 • - Geslacht;
 • - Relevante contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TotaalPromo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of ge nteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door TotaalPromo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TotaalPromo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Naam;
 • - Adresgegevens;
 • - Telefoonnummer;
 • - E-mailadres.
 • - Geboortedatum;
 • - Kopie ID;
 • - BSN-nummer;
 • - Geslacht;
 • - Burgerlijke staat;
 • - Gezondheid;
 • - Verklaring van goed gedrag;
 • - Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door TotaalPromo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financi le administratie op basis van wettelijke eisen.

Verstrekking aan derden

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • - Het verzorgen van de internetomgeving;
 • - Het verzorgen van de (financi le) administratie;
 • - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • - Het verzorgen van promotionele producten met naam bedrukk
 • - Het verzorgen van promotioneel textiel met naam bedrukk
 • - Het verzorgen van relatiegesche
 • - Het verzorgen van kerstpakket
 • - Het verzorgen van post- en pakketmailin
 • - Het verzorgen van inpakwerkzaamheden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

TotaalPromo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • - Alle personen die namens TotaalPromo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • - We testen en evalueren onze maatregelen;
 • - Onze medewerkers zijn ge nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door   n van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Nieuwstraat 5-B6 3743 BK Baarn

info@totaalpromo.nl

Stuur ons een bericht